Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
 1. Onder Bureau West wordt verstaan de eenmanszaak, die de advocaat mr. I.W. van Osch voor eigen rekening en risico voert, met inbegrip van de daaraan verbonden overige medewerkers die voor Bureau West werkzaam zijn
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever (natuurlijk of rechtspersoon) en Bureau West voor zover partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk afwijken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden bestuurders, aandeelhouders, (beoogde) oprichters en vennoten van een rechtspersoon of personenvennootschap geacht medeopdrachtgever te zijn, naast de betreffende rechtspersoon of personenvennootschap. Elk van de opdrachtgevers is hoofdelijk medeaansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de rechtspersoon of personenvennootschap door of ten aanzien van welke aan Bureau West enige opdracht is gegeven. Hieraan doet niet af, dat facturatie plaatsvindt aan slechts een of enkele van de opdrachtgevers.
 4. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De opdracht-gever is bekend dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van haar praktijk dient te respecteren. De opdrachtgever aanvaardt de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.
 5. In geval van een nieuwe versie van deze algemene voorwaarden, is deze nieuwe versie van rechtswege van toepassing op alle rechtsverhoudingen zoals hier genoemd en treden deze nieuwe voorwaarden in de plaats van de onderhavige voorwaarden. Ook is op elke opdracht de interne klachten- en geschillenregeling Bureau West van toepassing.
 6. De overeenkomst van opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de door de opdrachtgever aan Bureau West verstrekte opdracht. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing in de rechtsverhouding met Bureau West.
 1. Uitvoering opdracht
 1. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor Bureau West in en is geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt uitgevoerd door of vanwege Bureau West naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van Bureau West mag worden verwacht.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Bureau West aangeeft, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bureau West worden verstrekt.
 3. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bureau West zijn verstrekt, heeft Bureau West het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien de opdrachtgever de voor de uitvoering van opdracht benodigde gegevens en/of bescheiden niet tijdig verschaft of in enig ander opdracht Bureau West niet in staat stelt of belemmert de opdracht uit te voeren dan wel tekort schiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen of zulks dreigt te gebeuren, is Bureau West gerechtigd de opdracht onmiddellijk op te schorten c.q. te beëindigen zonder schadeplichtig te worden.
 5. Gedurende (langdurige) afwezigheid worden de zaken van het kantoor waargenomen door de advocaat mr. Steven Claassen.
 6. Indien dat, naar het oordeel van Bureau West, in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft Bureau West het recht werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 7. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt Bureau West welke advocaat of medewerker de opdracht uitvoert. Gedurende de uitvoering van de opdracht kan (tevens) een andere advocaat een gedeelte van de werkzaamheden of de behandeling van de zaak overnemen, indien daartoe naar het oordeel van Bureau West aanleiding is. De opdrachtgever verklaart daartegen geen bezwaren te hebben. Bij overname van de zaak door een andere advocaat wordt de opdrachtgever vooraf schriftelijk in kennis gesteld.
 8. Het dossier wordt gedurende zeven jaar nadat de uitvoering van de opdracht is afgerond bewaard, waarna het Bureau West vrij staat het dossier te vernietigen.
 1. Honorarium en declaratie
 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever aan Bureau West het honorarium, vermeerder met verschotten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd.
 2. De uurtarieven van Bureau West kunnen jaarlijks (per 1 januari) worden geïndexeerd. Uurtarieven worden op hele euro’s afgerond.
 3. Indien op voorschotbasis wordt gewerkt, wordt het voorschot niet verrekend met tussentijdse declaraties, maar pas met de einddeclaratie. Een eventueel restant van het voorschot wordt bij het einde van de opdracht gerestitueerd zonder dat daarover rente verschuldigd is.
 4. Betaling geschiedt binnen de op de facturen aangegeven betalingstermijnen en bij het ontbreken van een zodanige termijnaanduiding binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur. Eventuele reclames ter zake van de factuur vinden eveneens plaats uiterlijk binnen de geldende betalingstermijn, bij gebreke  waarvan dat recht vervalt. Bij gebreke van tijdige betaling is sprake van verzuim en is wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien na te zijn aangemaand geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00 exclusief BTW.
 5. Onder de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden tevens verstaan de door het Bureau West zelf verrichte (incasso)werkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van betalingsregeling(en), tegen het afgesproken of gebruikelijke uurtarief.
 6. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft Bureau West naast het treffen van invorderingsmaatregelen als bedoeld in de vorige leden, het recht de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op de schorten. Bureau West is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat Bureau West de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. Bureau West aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, die ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
 7. Bureau West heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 8. Door Bureau West van de opdrachtgever ontvangen bedragen strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente, terwijl het restant zal worden afgeboekt van de oudste declaratie, ongeacht de door de opdrachtgever vermelde strekking van de betaling.
 9. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 10. Indien de opdrachtgever niet in staat is om het (volledige) verschuldigde bedrag binnen de in lid 4 genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt de opdrachtgever vóór het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien Bureau West instemt met een betalingsregeling, wordt die regeling schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen door de opdrachtgever stipt te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.
 11. Ingeval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen van de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 1. Reclames
 1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen dertig dagen na ontdekking van hebt gebrek dan wel uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.
 1. Intellectuele eigendomsrechten
 1. Het auteursrecht op alle door Bureau West opgestelde en/of aan de opdrachtgever of derden verschafte werken berust uitsluitend bij Bureau West.
 2. Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Bureau West geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.
 1. Aansprakelijkheid
 1. Bureau West is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij die onjuistheid of onvolledigheid voor Bureau West kenbaar hoorde te zijn.
 2. Bureau West is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de opdrachtgever voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van de opdrachtgever om tot tijdige betaling van de declaraties aan Bureau West over te gaan.
 3. Derden kunnen aan de inhoud van de door Bureau West verrichtte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Bureau West tegen vorderingen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die Bureau West voor de opdrachtgever heeft verricht.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Bureau West voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Bureau West te dier zake uitgekeerd of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 5. Bureau West is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van externe deskundigen of derden die door Bureau West zijn ingeschakeld. Elke opdracht aan Bureau West houdt in de acceptatie van de opdrachtgever van eventuele bedingen waarbij de betreffende externe deskundigen of derden beogen hun aansprakelijkheid te beperken. Bureau West is bevoegd namens opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van genoemde derden en externe deskundigen te aanvaarden.
 6. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Bureau West strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Bureau West.
 7. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de opdrachtgever aan Bureau West is betaald, met een maximum van € 2.500.
 8. Indien Bureau West aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Bureau West in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 9. Een aansprakelijkstelling dient te zijn voorafgegaan door een bij de klachtfunctionaris van Bureau West ingediende klacht. De klacht moet tijdig, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend, bij gebreke waarvan door Bureau West geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard. Het recht op schadevergoeding vervalt indien een aansprakelijkstelling niet schriftelijk is ingediend binnen een maand na de tijdige schriftelijke kennisgeving van de klacht.
 10. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrecht of andere rechten of bevoegdheden.
 1. Klachten- en geschillenregeling
 1. Bureau West neemt deel aan de klachten/ en geschillenregeling Advocatuur.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met Bureau West aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
 1. Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Op de opdracht en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van daarmee verband houdende geschillen.
 2. Deze algemene voorwaarden bestaan in het Nederlands en in het Engels. Ingeval van een geschil over de inhoud of strekking is uitsluitend de Nederlandse tekst bindend.