PRIVACY VERKLARING

Bureau West (hierna ook ‘wij’ of ‘ons’) verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onder Bureau West wordt verstaan de eenmanszaak, die de advocaat mr. I.W. van Osch voor eigen rekening en risico voert, met inbegrip van de daaraan verbonden overige medewerkers die voor Bureau West werkzaam zijn, gevestigd en kantoorhoudende te (2295 LG) Kwintsheul aan de Kerkstraat 2.

Bureau West respecteert uw persoonsgegevens en draagt ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Het gaat daarbij om alle informatie die direct of indirect iets over iemand zegt.

Met deze verklaring geeft Bureau West uitvoering aan de in de AVG neergelegde informatieverplichting aan de betrokkene(n) van wie Bureau West de persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten en alle overige personen waarmee wij contacten onderhouden of die gebruik maken van onze diensten. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 augustus 2020. Bureau West behoudt zich het recht voor om deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer sprake is van wezenlijke wijzigingen in het privacybeleid, zal hiervan een duidelijke kennisgeving op onze website worden geplaatst.

Persoonsgegevens

Bureau West kan onder de volgende soorten persoonsgegevens verwerken:

 • contactgegevens, zoals (bedrijfs)naam, (post)adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, titel en functie;
 • identiteitsgegevens (waaronder eventuele kopieën van identiteitsdocumenten) van cliënten, bestuurders van cliënten of van uiteindelijke eigenaren van cliënten-rechtspersonen en van werknemers;
 • betalingsgegevens, zoals bankrekeningnummer, tenaamstelling of contactpersonen;
 • overige persoonsgegevens, waaronder financiële gegevens en gezondheidsgegevens, die deel uitmaken van het dossier dat wij voor u behandelen;
 • persoonsgegevens die voorkomen in onze zakelijke dossiers en systemen, zoals van cliënten, wederpartijen en derden;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt voor een sollicitatie, zoals voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • persoonsgegevens van (contactpersonen van) onze leveranciers, zoals naam, (post)adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, KvK-nummer en btw-nummer.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Bureau West omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Doeleinden van de verwerking

Bureau West gebruikt die persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht met betrekking tot de door ons geleverde juridische diensten en het communiceren met diverse bij het dossier betrokken partijen, het bijhouden van de dossiers en het verwerken van betalingen;
 • het voldoen aan onze juridische en wettelijke (identificatie)verplichtingen;
 • marketing en zakelijke communicatie, zoals uitnodigingen voor evenementen of verzending van een nieuwsbrief;
 • het behandelen van uw sollicitatie;
 • het uitvoeren van de overeenkomst die Bureau West met een leverancier heeft, het communiceren met hen alsmede het onderhouden van zakelijke contacten met hen.

Grondslagen van de verwerkingen van persoonsgegevens

Bureau West verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Die grondslagen zijn:

 • het uitvoeren van een overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • voor specifieke verwerkingen, zoals het uitnodigen voor events of bijeenkomsten, hebben wij uw toestemming gevraagd;
 • het hebben van een gerechtvaardigd belang zonder daarmee een onevenredige inbreuk te maken op uw privacy.

Delen met anderen

Voor de doelen, zoals beschreven in deze privacyverklaring, kunnen wij gegevens delen met (rechts)personen die deel uitmaken van Bureau West. In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden. Dat zijn onder meer:

 • derden ten behoeve van het verlenen van onze juridische dienstverlening, zoals wederpartijen, advocaten, notarissen, deurwaarders, gerechtelijke instanties, tolken, vertalers, postverwerkingsbedrijven, archiverings-bedrijven, experts/deskundigen, mediators en overheidsinstanties;
 • derden ten behoeve van het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals toezichthouders, accountants, de Nederlandse Orde van Advocaten en andere instanties;
 • externe leveranciers voor de verwerking van persoonsgegevens voor de doelen, zoals in deze verklaring genoemd, zoals ICT-dienstverleners, leveranciers van communicatiediensten en boekhouders/accountants.

Het doorgeven van die gegevens gebeurt uitsluitend voor de in deze verklaring genoemde doelen en op de hierin genoemde grondslagen.

Ten behoeve van onze dienstverlening kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger buiten Nederland of buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval zullen wij erop toezien dat een dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Alle dossiergegevens en overige persoonsgegevens uit onze bedrijfssystemen worden binnen de EER opgeslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door die derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Bureau West, dan sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en vastgelegd.

Als sprake is van een wettelijke bewaarplicht of bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels, dan houden wij die termijnen aan.

Beveiliging

Bureau West heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Welke rechten hebt u?

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunt u inzien. U hebt het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen, indien die gegevens niet (langer) juist zijn of de verwerking daarvan niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken de gegevens over te dragen of bezwaar te maken tegen de verwerking. Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).

Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde gegevens is vereist om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit aan u kenbaar maken.

Contact

Indien u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via info@bwest.nl.